MR

Zoals elke andere school in Nederland heeft ook onze school een MR (medezeggenschapsraad). 

De MR van CBS De Lichtbaak bestaat uit zes personen. Hiervan vertegenwoordigen drie personen de ouders van de leerlingen van onze school en de andere drie leden van de MR vertegenwoordigen het team. 

De MR houdt zich in hoofdzaak bezig met de zogenaamde beleidsmatige zaken en geeft hierover advies aan de directie. Hierbij moet je denken aan zaken zoals het schooljaarplan (hoe worden de leerlingen ingedeeld op basis van het aantal beschikbare leerkrachten), de benoeming van een nieuwe directeur of adjunct-directeur, het financieel beleid van de school en de OR (onder andere de ouderbijdrage) en nog veel meer. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben de meeste leden van de MR een cursus gevolgd. Dit alles doen wij vanuit een christelijke gedachte voor een goede toekomst voor uw kind en de school.

Er bestaat de mogelijkheid om een vergadering van ons bij te wonen. De vergaderingen van de MR zijn namelijk openbaar. Voor het bijwonen van een vergadering hoef je je dus niet op te geven. Op deze site staan de vergaderdata van de MR vermeld in de agenda.

 

MR-vergadering openbaar

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de MR-vergadering kan bijwonen. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. In het modelreglement staat dat wanneer de MR over individuele personen spreekt, de vergadering een besloten karakter krijgt. De uitkomst van een besloten gedeelte wordt niet opgenomen in de notulen. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten. En wanneer het persoonlijk belang van een lid in het geding is, kan de MR besluiten dat het betreffende lid niet deelneemt aan die vergadering of aan dat onderdeel. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van die aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.

 

Heeft u vragen of opmerkingen

Wilt u meer weten, heeft u een onderwerp voor de MR, wilt u een MR vergadering bijwonen of wilt u de MR notulen inzien? Dan graag contact opnemen met de MR door te mailen naar mr.delichtbaak@ckcdrenthe.nl