Contactmomenten

Als school willen we u graag op de hoogte houden over alles rondom de ontwikkeling van uw kind op school. Er zijn verschillende manieren van contactmomenten gedurende het schooljaar. Als u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken. U kunt in dat geval buiten de vaste momenten contact met ons opnemen. Dan kunnen wij met u kijken hoe wij uw kind het beste op school kunnen begeleiden.

 

Ouderbetrokkenheid

Om de kwaliteit van ons kindcentrum te blijven optimaliseren, houden wij ook komend schooljaar een aantal evaluatiemomenten met ouders. Deze momenten kunnen voorzien zijn van een bepaald thema of kunnen over algemene zaken van ons kindcentrum gaan.

 

Koffietijd

Het doel van koffietijd is om een brug te slaan tussen de school en de ouders, zodat zij goede en structurele onderlinge contacten hebben. Ouders worden geïnformeerd over allerlei zaken binnen en buiten de basisschool.

•     een wekelijks ontmoetingsmoment voor alle ouders van de Lichtbaak met kinderen van verschillende leeftijden
•     heeft als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten door ontmoeting en uitwisseling van informatie
•     is er ook voor de gezelligheid
•     vindt plaats op de woensdagmorgen van 8.15 uur–8.45 uur
•     vindt plaats in boven naast de Kidsbieb

 

Informatiebijeenkomsten

Jaarlijks worden er een aantal informatieavonden verzorgd met als doel ouders en school in gesprek te laten zijn over allerlei zaken die in de school en thuis een rol spelen bij de ontwikkeling van uw kind. Deze laagdrempelige informatieavonden worden geleid door deskundigen van het kindcentrum of van daarbuiten. De inhoud van deze bijeenkomsten verandert jaarlijks, maar gaan bijvoorbeeld over: de overgang van groep 2 naar groep 3 en de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook wordt er in het begin van het schooljaar gestart met een algemene informatieavond per groep. Hier worden de belangrijkste punten van het komende jaar verteld door de leerkrachten.

 

Verwachtings- en voortgangsgesprekken

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er voor alle ouders en kinderen een verwachtingsgesprek. Tijdens dat gesprek vragen wij u informatie te geven over uw kind. Wij willen met de kinderen bespreken welke doelen ze willen behalen en wat ze daarbij van de juf of meester verwachten. Ouders en kind wordt ´de mond gegund´ en de leerkracht is dus luisteraar. Wij denken dat dit naast onze eigen interne overdracht een goede manier is om samen met u een goede start te maken van het jaar in het belang van uw kind.

Daarnaast vinden er twee keer per jaar een voortgangsgesprek met de groepsleerkracht plaats. Deze gesprekken vinden plaats n.a.v. het rapport. De voortgangsgesprekken zijn daarom verplicht. 
Voor de kinderen van de groepen 1/2 bestaat hun rapport grotendeels uit het OntwikkelingsVolgModel. (OVM)

De informatie voor de ouders van groep 8 zal met name in het teken staan ter voorbereidingen voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Spreekuur

Naast deze twee verplichte voortgangsgesprekken bestaat er elke maand de mogelijkheid om met de leerkracht over de vorderingen van uw zoon of dochter te bespreken. U kunt zich hiervoor intekenen via het beveiligde oudergedeelte van de website.

 

MR en OR

Zowel de OR als MR van de school doen verslag en leggen verantwoording af middels een bericht, die in de nieuwsbrief wordt geplaatst. Ouders hebben de mogelijkheid hierop te reageren richting de beide raden. Mochten er dringende zaken, zoals verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage zijn, dan zal er vroegtijdig met u gecommuniceerd worden.

 

Open ochtend

Eén ochtend per schooljaar zijn - behalve de kinderen en hun ouders - ook opa’s, oma’s en andere belangstellenden welkom op school. Op deze ochtend mag iedereen zien hoe er gewerkt wordt.

 

Ouderinformatiepunt

Bij onze ingang van de school is een ouder informatiepunt ingericht. Daar vindt u allerlei informatie over opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Ook de nieuwsbrief en andere belangrijke activiteiten worden daar opgehangen en vermeld.  

 

Website en sociale media

De meeste informatie van school richting ouders en kinderen gaat via de website. Hierin staat actuele informatie omtrent de gebeurtenissen op school. Nieuws wordt regelmatig op de site geplaatst en gemaild naar de ouders. Daarnaast maakt de school gebruik van Facebook en Twitter.

 

Huisbezoek

Eenmaal, voordat uw kind vier jaar wordt, komt de onderbouwleerkracht bij u op bezoek. Tijdens dit bezoek willen we op een ontspannen manier kennismaken met u en uw kind. Mocht het in het belang van het kind zijn, dan kunnen leerkrachten uit hogere groepen ook een afspraak met u maken voor een huisbezoek.