Contactmomenten

Als school willen we u graag op de hoogte houden over de ontwikkeling van uw kind op school. Er zijn verschillende manieren van contact gedurende het schooljaar. Als u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken. U kunt in dat geval buiten de vaste momenten contact met ons opnemen. Dan kunnen wij met u kijken hoe wij uw kind het beste op school kunnen begeleiden.

 

Ouderbetrokkenheid

Om de kwaliteit van ons kindcentrum te blijven optimaliseren, houden wij ook komend schooljaar een aantal evaluatiemomenten met ouders. Deze momenten kunnen voorzien zijn van een bepaald thema of kunnen over algemene zaken van ons kindcentrum gaan.

 

Informatiebijeenkomsten

Jaarlijks worden er informatieavonden verzorgd met als doel ouders en school in gesprek te laten zijn over allerlei zaken die in de school en thuis een rol spelen bij de ontwikkeling van uw kind. Deze laagdrempelige informatieavonden worden geleid door deskundigen van het kindcentrum of van daarbuiten. De inhoud van deze bijeenkomsten wisselt jaarlijks, maar gaan bijvoorbeeld over: de overgang van groep 2 naar groep 3 en de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook wordt er in het begin van het schooljaar gestart met een algemene informatieavond per groep. Hier worden de belangrijkste punten van het komende jaar verteld door de leerkrachten.

 

Verwachtings- en voortgangsgesprekken

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er voor alle ouders en kinderen een verwachtingsgesprek. Tijdens dat gesprek vragen wij u informatie te geven over uw kind. Wij willen met ouders en kinderen bespreken welke doelen ze willen behalen en wat ze daarbij van de juf of meester verwachten. Wij denken dat dit naast onze eigen interne overdracht een goede manier is om samen met u en de kinderen een goede start te maken.

Daarnaast vinden er twee keer per jaar een voortgangsgesprek met de groepsleerkracht plaats. Deze gesprekken vinden plaats n.a.v. het rapport. De voortgangsgesprekken zijn daarom verplicht. 

De informatie voor de ouders van groep 8 zal met name in het teken staan van de voorbereidingen voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Spreekuur

Naast deze twee verplichte voortgangsgesprekken bestaat er elke maand de mogelijkheid om met de leerkracht over de vorderingen van uw zoon of dochter te bespreken. U kunt zich hiervoor intekenen via het beveiligde oudergedeelte van de website.

 

MR en OR

Zowel de OR als MR van de school doen verslag en leggen verantwoording af middels een verslag. Deze worden in social schools geplaatst. Ouders hebben de mogelijkheid hierop te reageren richting de beide raden. Mochten er dringende zaken zijn, zoals verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage, dan zal er vroegtijdig met u gecommuniceerd worden.

 

Website en sociale media

De meeste informatie vanuit het kindcentrum richting ouders en kinderen gaat via social schools. Hierin staat actuele informatie omtrent de gebeurtenissen binnen het kindcentrum.