TaalklAssen

De TaalklAssen vormen een onderwijsvoorziening voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Assen en omstreken, die korter dan een jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Na 40 tot 60 weken stromen de kinderen uit naar regulier onderwijs.

Het doel van de TaalklAssen

De TaalklAssen zijn opgericht om de kinderen te ondersteunen in het leren van de Nederlandse taal en hen een goede start te geven in het onderwijs. Het leren van de Nederlandse taal staat dan ook centraal. Naast een intensief taalprogramma, krijgen ze ook les in andere vakken en is er aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor hun thuistaal en cultuur.

De kinderen krijgen een lesaanbod op maat. Bij de start van het onderwijs wordt de beginsituatie bepaald. Vanuit deze beginsituatie worden er doelen opgesteld, passend bij de ontwikkeling van het kind. Daarvoor maken wij gebruik van de Lowan leerlijnen voor nieuwkomers. Na 1 tot 2 jaar stromen de kinderen uit naar het regulier onderwijs. De kinderen hebben dan een basis gekregen waarmee ze zich kunnen redden in het regulier onderwijs. Vanuit deze basis, ontwikkelen de kinderen zich verder.

Aanmelding procedure

Kinderen die minder dan 2 jaar in Nederland zijn, worden aangemeld op een reguliere school naar keuze van ouders. Deze scholen verwijzen de ouders door naar de TaalklAssen. Er volgt een intakegesprek voor de TaalklAssen. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders informatie over de TaalklAssen. Daarnaast krijgen zij een rondleiding door de school. Na de aanmelding worden de kinderen ingedeeld in een groep. Na ongeveer 3 weken volgt er een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht.

Methodes

Het taalonderwijs wordt voormgegeven m.b.v. de methode " Wereld vol woorden" en de methodiek " Zien is snappen". Er is aandacht voor de woordenschat en de Nederlandse taalverschijnselen. De kinderen leren lezen en schrijven m.b.v. de methode Veilig Leren Lezen en Pennestreken. Het vervolg op Veilig Leren Lezen is Estafette en Spelling op maat. 

Het rekenonderwijs wordt aangeboven m.b.v. de methode Getal en Ruimte en ondersteunt door Bareka.

Ook is er aandacht voor de creatieve vakken, het bewegingsonderwijs en burgerschapsvorming.

Informatieverstrekking

Na 3 weken vanaf de start volgt er een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Hierin staat de voortgang beschreven. Ouders worden uitgenodigd om de voortgang van hun kind te bespreken. Wanneer nodig wordt er gebruik gemaakt van een tolk.

naar  het reguliere onderwijs

Na 1  jaar (maximaal 2 jaar) gaan de kinderen naar het reguliere basisonderwijs, naar het ISK voortgezet onderwijs of naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Ouders worden in gesprekken meegenomen in de vervolgstappen. Er worden in overleg met de reguliere school wendagen afgesproken. De leerkracht en de kwaliteitscoördinator zorgen voor een goede, warme overdracht.