TaalklAssen

De afgelopen jaren zijn er steeds meer anderstalige kinderen terecht gekomen in het Nederlands onderwijssysteem. Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en hen te voorzien van een goede start,  hebben de schoolbesturen (Plateau en CKC Drenthe)  de TaalklAssen opgericht.

Kinderen in Assen en omstreken kunnen gebruik maken van de TaalklAssen. Kinderen die buiten Assen wonen, kunnen voor vervoer in aanmerking komen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de gemeente van de woonplaats.

 

Het doel van de TaalklAssen

In de Taalklas krijgen de kinderen zoveel mogelijk de Nederlandse taal en het rekenonderwijs aangeboden. Bij de start van het onderwijs aan anderstalige kinderen worden er per kind doelen opgesteld. Deze doelen halen wij uit de landelijk opgestelde doelen voor nieuwkomers. In een tot maximaal twee jaar worden deze doelen aangeboden. Zodra de opgestelde doelen zijn behaald, gaan de kinderen terug naar het reguliere onderwijs.

 

Aanmelding procedure

Kinderen die minder dan 2 jaar in Nederland zijn, worden aangemeld op een reguliere school naar keuze van ouders. Deze scholen verwijzen de ouders door naar de TaalklAssen.

Er volgt een intakegesprek voor de TaalklAssen. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders en kinderen te horen hoe alles werkt. Daarnaast krijgen zij een rondleiding door de school.

Na de aanmelding worden de kinderen ingedeeld in een groep. De leerkracht stelt samen met de intern begeleider de doelen voor het kind op.

 

Methodes

Anderstalige kinderen krijgen onderwijs aangeboden uit o.a. Mondeling Nederlands Nieuw. Dit is een methode voor woordenschat. Via deze methode worden de basiswoorden aangeleerd.

Daarnaast leren de kinderen de letters en de klanken van onze taal. Dit gebeurt o.a. door de methode Veilig Leren Lezen.

Voor rekenen gebruiken wij de methode Getal en Ruimte. Met deze methode kun je gemakkelijk verschillende leerroutes volgen.

Kinderen die al verder zijn, krijgen ook het vak spelling en begrijpend lezen aangeboden op hun niveau. Voor spelling gebruiken wij Spelling op maat en voor begrijpend lezen gebruiken wij de teksten van Nieuwsbegrip. Hier zijn teksten te vinden, die speciaal voor nieuwkomers zijn.

 

Informatieverstrekking

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Hierin staat de voortgang beschreven. Ouders worden minimaal vier keer per jaar uitgenodigd om over de voortgang van hun kind te spreken.

 

Terug naar  het reguliere onderwijs

Na maximaal 2 jaar gaan de kinderen terug naar het reguliere basisonderwijs, naar de ISK voortgezet onderwijs of naar het gewone voortgezet onderwijs.

Ouders worden in gesprekken meegenomen over de vervolgstappen. Mochten de kinderen teruggaan naar een reguliere basisschool, dan wordt er in overleg met de reguliere school, een aantal wendagen afgesproken. Daarna zal de overstap definitief worden. De intern begeleider van de TaalklAssen zal samen met de leerkracht zorgen voor een goede overdracht.